„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Dalajláma

Přípravná třída ZŠ

 

Ve školním roce 2019/2020 otevírá naše škola již sedmým rokem přípravnou třídu základní školy. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

 

 

Přípravná třída je pouze pro děti s odkladem školní docházky. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

 

 

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu základní školy. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. 

 

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí,maximální počet dětí ve třídě je 15. Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 

Učitelka přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 

Třídní učitelka: Irena Kroutilová

Asistentka pedagoga: Lenka Vítková

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy ZŠ kontaktujte ředitelku školy

Mgr. Milenu Bokovou,

tel. 734640291.

 

Přípravka nový leták

Jak probíhá zařazení do přípravné tříd1

Organizace školního roku

2018/2019
I. pololetí: 3. září 2018 – 31. ledna 2019

podzimní prázdniny: 29. října 2018 a 30. října 2018

vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

jednodenní pololetní prázdniny: 1. února 2019

___________________

II. pololetí: 2. února 2019 – 28. června 2019

jarní prázdniny: 18. února 2019 – 24. února 2019

velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019

hlavní prázdniny: 29. června 2019 – 1. září 2019
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.