Základní škola a střední škola Aš, příspěvková organizace

Přípravná třída ZŠ

 

Ve školním roce 2021/2022 otevírá naše škola již devátým rokem přípravnou třídu základní školy. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

 

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

 

 

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu základní školy. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. 

 

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 

Učitelka přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 

Třídní učitelka: Irena Kroutilová

Asistentka pedagoga: Lenka Vítková

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy ZŠ kontaktujte ředitelku školy

Mgr. Milenu Bokovou,

tel. 734640291.

 

 

 

 

 

Jak probíhá zařazení do přípravné tříd1

Organizace školního roku

2021/2022
I. pololetí: 1. září 2021 – 30. ledna 2022

podzimní prázdniny: 27. října 2021 a 29. října 2021

vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

jednodenní pololetní prázdniny: 4. února 2022

___________________

II. pololetí: 1. února 2022– 30. června 2022

jarní prázdniny: 14. března 2022 – 20. března 2022

velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022, pátek 2. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

hlavní prázdniny: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
___________________

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

UmímExcel.cz